Tuesday, January 7, 2014

Gokalp

Gökalpin eğitim felsefesi onun kültür ve medeniyet arasında yaptığı ayınmı yansı exchange iki önemli yön içermektedir: Terbiye ve taliın.7 Ona göre terbiye toplumun, üyeleri üzerinde gerçekleştirdiği bir sosyalleştirme sürecidir. Bu sosyalleştirme sayesinde birey toplumun diline, edebiyatına, ahlakına, estetiğine ve manUğına aşina hale gelir. Bu açıdan terbiyenin amacı milli bireyler abominable snowmanştirmektir.8 Diğer yandan taliın bireyin kozmik çevresine intibakıdır. Bu intibak kişinin doğal bilimlere kendini aşina kılması boyucu gerçekleşir. Talim sayesinde birey, maddi güçleri kullanabilir hale gelir.9 Bu ayınrna ek olarak, Gökalp bilginin nesilden nesile aktannunda iki yaklaşınun olduğunu belirtir; bu yaklaşımlardan biri yaygın diğeri örgün eğitimdir. İlki doğal, kendiliğinden v e dinamiktir; diğeri ise, planlı, sistematik ve dura materğandır. Yaygın eğitim toplumda mevcut ve yaşayan bilgileri sunar Diğer yandan, örgün eğitim, daha önceki nesillerin birikmiş zihinsel ürünlerini aktanr; temelde kitaplarda yazılı olanlan öğretir. Okul ve toplum her iki bilgiyi sunma yöntemini içermekle birlikte, terbiye eğitimle ilgili, taliın ise öğretimle ilgili yöne öncelik verir. Talim ve terbiye iki farklı hüküm alanına dayanmaktadır.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Terbiye kaynağını toplumdan alan deÄŸer yargılanna dayan ır ve deÄŸer yargılannın toplamÄ! ±na kültür denir. DeÄŸer yargılan görecelidir, milletten millete deÄŸiÅŸebilir. Terbiye ile karşılaÅŸunldığında talim, olgulara dayalı hükümlerden oluÅŸur. Bu yargılar bireyler ve toplwnlar açısından deÄŸiÅŸmez. Gökalp terbiyenin milli veya kültürel, ta1imin ise uluslararası veya evrensel olması gerektiÄŸine inanmaktadır.ıo Gökalpe göre Bau medeniyetinde son dönemde gerçekleÅŸen önemli geliÅŸmelerin temelinde iÅŸ bölümü yatar. Bu iÅŸ bölümünün neticesinde deÄŸiÅŸik bilim dallan ve uzmanlık alanlan ortaya çıkmış, bu...If you want to get a full essay, effectuate it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment